Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi
11 Aralık 2019

T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.07.1997 tarih ve 7681 sayılı Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi ile ilgili olarak yayınladığı genelge üzerine 05.04.1999 tarihinde Denetim ve Organizasyon Birimi Valilik İl Onayı alınarak kurulmuş olup, 05.08.2014 tarih ve 1449 sayılı Sağlık Bakanlığı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede İl Denetim Birimi kurulması belirtildiğinden bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Denetim ve Organizasyon Birimi kaldırılarak yerine Müdürlüğümüzce yapılacak denetimlerle ilgili tüm iş ve işlemleri takip ve yürütmek üzere İlDenetim Birimi kurulmuştur.

          663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 37106781 / 907.99/ 14473 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren ‘’Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesinde ‘’İ1 grubu dışındaki illerde Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi kurulacak ve Sağlık Hizmetleri Denetim Şube Müdürlüğü görev alanına giren iş ve işlemler bu birimce yürütülecektir.’’ hükümleri bulunmaktadır. Bu hüküm doğrultusunda 24.02.2016 tarih 75252626/020/ E297 sayılı Valilik Oluru ile, İl Denetim Biriminin adı “Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi’’ olarak değiştirilmiştir.

 

Denetimler sırasında ki amaç;

 • Hizmetlerin yerinde denetimi,
 • Eksiklik ve aksaklıkların tespiti ve bu tespitlerin Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine iletilmesi,
 • Sağlık Müdürlüğü ile diğer kuruluşlar arasında doğrudan iletişimin sağlanması,
 • Hizmete standart kazandırılması,
 • Personelin hizmet içi eğitiminin yapılarak motivasyonun arttırılması,
 • Sürekli, etkili ve verimli hizmet sunulması,
 • Genel anlamda sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasıdır.

Görev Alanları

 • Özel Hastaneler
 • Özel Tıp Merkezleri
 • Özel Muayenehaneler
 • Özel Poliklinikler
 • Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
 • Özel Ağız Diş Sağlığı Poliklinikleri
 • Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehaneleri
 • Özel Diş Protez Laboratuvarları
 • Optisyenlik Müesseseleri
 • Genetik Tanı ve Tedavi Merkezleri
 • Geleneksel ve Alternatif Tıp Merkezleri  
 • Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulayan Özel Sağlık Kuruluşları
 • Sağlık Kabinleri
 • Müstakil Laboratuvarlar
 • Kamu Hastaneleri (Acil Uzman Dal Nöbetleri)
 • Diyaliz Merkezleri (Şikâyete istinaden)
 • Güzellik Salonları (Şikâyete istinaden)
 • ÜYTE Merkezleri (Şikâyete istinaden)
 • Sağlık Hizmeti Sunulduğuna Dair Gelen Şikayet Yazılarına İstinaden Yapılan Diğer Denetimler
 • Eczane (Nöbetçi eczane)
 • Müdürlük Makamınca Verilen Diğer Görevler

 

 

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşları Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi, Sağlık Müdürü adına denetler. Bu kurum ve kuruluşlarda yürütülen hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile klasik teftiş anlayışının dışında eğitimi ön planda tutarak denetimler yapmakta, kurum ve kuruluşlarda; teknik alt ve üst yapı, personelin teşvik, tespit, tetkik ve ıslahı bakımından Müdürlüğe bağlı şube müdürlüklerine gerekli bilgileri sunmaktadır.

 

Sağlık Hizmetleri Denetim birimi adı altında görev yapan ve en az iki denetleyiciden oluşan (1 i doktor olmak üzere) denetim ekipleri tarafından;

 

 • Tıp merkezleri, Özel Hastaneler ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri hizmete esas yılda 2, ruhsata esas yılda 1 defa,
 • Poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri hizmete esas yılda 1, ruhsata esas 2 yılda 1 defa,
 • Genetik Tanı ve Tedavi Merkezleri, Akupunktur Ünite ve Muayenehaneleri, Özel Diş Protez Laboratuvarları, Geleneksel ve Alternatif Tıp Merkezleri, Tıbbi Laboratuvarlar, Muayenehaneler hizmete ve ruhsata esas yılda en az 1 defa
 • Sağlık Kabinleri yılda 3 defa
 • Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulayan Özel Sağlık Kuruluşları, Optisyenlik Müesseseleri, Evde Bakım Üniteleri,  yılda 2 defa denetlenir.