Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi
11 Aralık 2019

  Birimimiz Tarafından  Yürütülen İş ve İşlemler

1.  Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yine bu kuruluşların ruhsatlarını gerektiğinde süreli veya süresiz     iptal etmek,

2.    İlimizdeki kamu-özel sağlık kuruluşlarındaki

    Üremeye Yardımcı Tedavi ( ÜYTE),

    Yoğun Bakım Hizmetleri,

    Diyaliz,

    Kan ve Kan Ürünleri

    Yanık Üniteleri

    Palyatif Bakım Merkezleri,

    Kamuya ait Evde Sağlık Hizmetleri,

    AMATEM,

    Denetimli Serbestlik Tedavi Merkezi

    Tıbbi Laboratuvarlar,

    TRSM

    Genetik Hastalıklar

   Doku ve Organ gibi özellikli planlama gerektiren birimleri il düzeyinde; tescil/ruhsatlandırmak,  denetlemek

  3. Bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,