overlay

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü


HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü kurulur. İl koordinatörlüğü, yeteri kadar sağlık ve genel idare sınıfı personelden oluşur.

İl koordinatörü:

            Hekim, sosyal hizmet uzmanı ya da psikolog öncelikli olmak üzere lisans mezunları arasından İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. Görevine aynı usulle son verilir. Görevini İl Sağlık Müdürüne bağlı olarak yürütür.

İl koordinatörünün görevleri:

a)                  Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.

b)                  HBBS’ nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. HBBS’ de hasta hakları birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.

c)                  Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.

d)                 Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.

e)                  Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.

f)                   İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.

g)                  Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

Başvurunuz Hakkında:

Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikâyet başvurularınızı https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz. Başvurunuz öncelikle ilgili sağlık kuruluşu tarafından görülerek değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurunuzun çözümlenememesi durumunda ya da sizin isteğiniz doğrultusunda il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Hasta Hakları Kurulu” tarafından incelenerek hasta hakkı ihlali olup olmadığına karar verilecektir.

Hasta Olarak Haklarımız;

a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

b) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

c) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

d) Mahremiyet,

e) Rıza,

f) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

g) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

h) Saygınlık Görme ve Rahatlık,

ı) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

i) Şikâyet ve Dava Hakkı

Hasta Olarak Sorumluluklarımız;

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurma.

Kurul Kararları

a)      ANTAKYA 1 NOLU HASTA HAKLARI KURULUNUN KARARLARI
Kurul Kararları (Antakya).xls

b)     İSKENDERUN 2 NOLU HASTA HAKLARI KURULUNUN KARARLARI
Kurul Kararları (İskenderun).xls