overlay

Eğitim Birimi


      Eğitim Birimi Görev ve Yetkileri :

 1. Müdürlüğümüze bağlı tüm şube/ birimler ve toplum sağlığı merkezlerinin hizmet içi ve halk eğitimi yıllık eğitim planlarını toplamak, yıl içinde gerçekleşen hizmet içi ve halk eğitimi faaliyetlerini belli dönemler halinde toplayarak,  değerlendirmek ve Halk Sağlığı Kurumu ile gerekli birimlere iletmek.

 2. Bakanlığımız teşkilatınca planlanan doğrultuda, ilgili Başkanlıklar ve birimlerce hazırlanan , Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) personeline yönelik bireysel veya kurumsal hizmet içi eğitimlerin programlarının ve gerçekleşme raporlarının Makama sunulmak üzere toplanmasını sağlamak.

 3. Rutin olarak planlanan ve düzenlenen eğitimlerin dışında, Müdürlüğümüzce uygun görülen diğer eğitimler için ilgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde eğitim plan ve programlarını hazırlamak, bu plan ve programların gerçekleşmesini sağlamak.

 4. Hatay Valiliği, Üniversite ve diğer kurumlar arasında yapılacak olan “Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturulmasına Dair İşbirliği Protokolleri” ile ilgili işlemlerini (yılda 2 defa SEAB koordinasyon kurulunu toplayarak gerekli planlama, organizasyon konusundaki problemleri görüşmek ve değerlendirme yapmak, stajlarla ilgili tüm sekretarya ve takip işlemlerini yapmak)  yürütmek. Ayrıca SEAB protokolü dışında il içi ve il dışı staj taleplerini değerlendirerek organize etmek ve yürütülmesini sağlamak.

 5. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Lise stajlarının TSM ve bağlı kurum ve kuruluşlarında yapılmasını sağlamak.

 6. Aile hekimliği yaparken tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının (SAHU) saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, kayıtlarını tutmak ve Çekirdek Kaynak Sistemine girişlerini yapmak.

 7. Aile hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

 8. Sağlık hizmetleri, sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili konularda üniversiteler, il sağlık müdürlüğü ve müdürlüğümüzün diğer şube ve birimleri ve TSM’ ler ile iş birliğinde gerekli çalışmaları (anket çalışması, eğitim planlaması vb.) yapmak (Sağlık Okur Yazarlığı).

 9. Başkanlıklar ve birimlerden gelecek talepler doğrultusunda toplantı salonlarının planlamalarını yapmak.

 10. Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan Aday Memurların Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim, Staj Eğitimlerini İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapmak ve kayıtlarını tutmak.

 11. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri alanında yapılacak olan araştırma taleplerinin başvurularını almak, Araştırma Talepleri Değerlendirme Komisyonunu oluşturarak bu talepleri değerlendirmek, konuyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 12. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan ve göreve yeni başlayan personel tarafından doldurulan “Göreve Yeni Başlayan Sağlık Çalışanları İçin Uyum Rehberi’’ formlarını usulüne uygun olarak toplamak ve birimimizce değerlendirip, dosyalamak.

 13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak